Till startsidan
Projekterar och konstruerar VATTENRENINGSKÄRR

Presentation av metoden

Bergum
Vattenreningskärr är ett kretsloppsinriktat reningsalternativ. Genom att utforma våtmarker så att den biologiska produktionen gynnas kan närsalter tas upp i näringskedjor som sprids till omgivningarna.

Grodor
Organismerna som möjliggör näringsreduktion är mikroskopiska växter och djur som bidrar till en myllrande våtmark med biologisk mångfald.

Sommarbild, Svenseröd
Ett vattenreningskärr anläggs på en något sluttande mark och anpassas till områdets karaktär. Varje kärr är unikt varför det krävs specialkunskap för planering. Principiellt är det ett antal grunda dammar som anläggs efter varandra där varje damm representerar ett ekosystem. Vattenreningskärret kan användas för rening av enskilt avlopp från en eller flera fastigheter, för dagvattenrening, för rening av vatten från jordbruksmark och som extra reningssteg efter reningsverk. Anläggningskostnaden är låg men det krävs en viss skötsel för att upprätthålla funktionen i kärret. Skötseln innebär tillsyn så att läckage undvikes, ingen skuggande vegetation får ta över, kanterna ska hållas kortklippta. I synnerhet inför vintern är det viktigt att ta bort skuggande vegetation.

Vinterbild, Svenseröd
I vattenreningskärret sker en effektivare reduktion av närsalter än med traditionella metoder med över 90 % rening för både kväve och fosfor den mesta tiden av året. Sommartid och vid torrperioder kan reningen uppgå till 100%, när utflödet upphör. Vattenreningskärret ska vara utformat på ett sådant sätt att vid extrema vinterförhållanden då anläggningen bottenfryser och svallis bildas inte svämmar över ut i omgivningen. Näringsämnena ligger lagrade i isen och så fort issmältningen startar kommer den biologiska produktionen igång med samma höga närsaltsreduktion som under sommartiden. Bakteriereduktionen visar på samma acceptabla effektivitet som markbäddar.
                      
Kontakt:

GM Vattenmiljö
Gunilla Magnusson
Herrestads Svenseröd 209
451 94 Uddevalla
Tel: 0522 - 820 85, 070 - 362 28 95
E-post: gunilla.magnusson@vattenmiljo.se